Skeda5 Feb 2019

Skeda e pasurisë së deklaruar-Eriol Roshi-kryetar i Gjykatës Administrative Tiranë

Kryetari i Gjykatës Administrative të Tiranës, Eriol Roshi do të përballet të mërkurën me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Si ka ndryshuar pasuria e tij nga viti 2005 deri në fund të vitit 2017.

Autor: BIRN BIRN Tiranë
Printo

Kryetari i Gjykatës Administrative të Tiranës, Eriol Roshi do të përballët të mërkurën në seancë dëgjimore përballë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Trupa gjykuese që po kryen procesin e rivlerësimit për Roshin përbëhet nga Genta Tafa Bungo, Lulzim Hamitaj dhe Valbona Sanxhaktari.

Eriol Roshi ka mbaruar Shkollën e Magjistraturës në vitin 2006 dhe punoi fillimisht në Gjykatën e Durrësit. Në tetor të vitit 2006 ai u emërua gjyqtar në Gjykatën e shkallës së parë në Berat, ndërsa në vitin 2013 u emërua gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Tiranës. Aktualisht Roshi mban pozicionin e kryetarit të gjykatës.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për gjyqtarët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar të gjyqtarit Eriol Roshi nga viti 2005 deri në fund të vitit 2017. [Kliko për skedën në PDF].

Skeda e pasurisë së deklaruar e kryetarit të Gjykatës Administrative Tiranë, Eriol Roshi.

Ky raport është prodhuar nga BIRN pas administrimit të deklaratave të pasurisë së këtij subjekti nga Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, ILDKPKI. Ai ka për qëllim bërjen e transparencës mbi pasurinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve që i nënshtrohen procesit të vetingut.

Të dhënat e analizuara nga BIRN tregojnë se gjyqtari Roshi zotëronte pasuri familjare me vlerë 6 milionë lekë në vitin 2005. Referuar deklaratës së bërë prej tij para fillimit të detyrës, Roshi zotëronte 1/3 e një apartamenti të blerë së bashku me prindërit në Tiranë.

Në fund të vitit 2017, pasuria familjare e kryetarit të Gjykatës Administrative të Tiranës kap vlerën e 10.9 milionë lekëve. Pjesën kryesore e përbën pasuria e paluajtshme me vlerë 7.9 milionë lekë. Ai deklaron gjithashtu kursime të akumuluara në cash prej 1.6 milionë lekësh si dhe automjete me vlerë 1.4 milionë lekë.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 16 milionë lekë. Mbi 75% e të ardhurave burojnë nga paga si gjyqtar, ndërkohë që 18.4% zënë të ardhurat e familjarëve. Ndërkohë, 5.2% e të ardhurave totale kanë si burim fitimin nga shit-blerjet e pasurive.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. BIRN kreu kontrollin aritmetik/logjik për 12 vite të deklarimit të gjyqtarit Roshi, nga të cilat vetëm njëra rezulton me probleme.

Më konkretisht, në vitin 2005 gjyqtari Roshi deklaronte se kishte nënshkruar një kontratë porosie së bashku me prindërit për blerjen e një apartamenti me vlerë 49 mijë euro, me pjesë takuese 1/3. Në vitin 2006, subjekti deklaron se bashkë me prindërit kishte shlyer dy këste me vlerë 34 mijë euro, ndërkohë që rezulton se ai ka mungesë burimesh në këtë vit prej 543 mijë lekësh.

Ndërsa në deklaratën e vitit 2015, gjyqtari Roshi deklaron se ka blerë së bashku me bashkëshorten një apartament me sipërfaqe 110 m2 përmes kontratës së sipërmarrjes së firmosur më 13 maj 2015. Si burim të pasurisë, subjekti deklaron mbulimin e 80% të vlerës së apartamentit me kredi bankare, ndërkohë që kredia është marrë rreth 7 muaj më pas, në 2 dhjetor 2015.

Duke qënë se ky raport bazohet në të dhëna statistikore të analizuara nëpërmjet një databaze, ai nuk nxjerr përfundime mbi pasurinë e subjektit nëse ajo është e ligjshme ose jo, por mëton të informojë publikun mbi pasurinë e deklaruar të zyrtarit publik nëpërmjet një formati të thjeshtë dhe të kuptueshëm grafik.

Deklarata e pasurisë Para Fillimit të Detyrës

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al